Vestigingen
Assortiment
Bestellen
Délifrance Lelystad

Koninklijk ontbijten?
Graag iemand verrassen met een heerlijk ontbijt? Onze luxe ontbijtmand kunnen wij bezorgen.
Deze is voor 2 personen vanaf € 65,-.
Vraag naar de mogelijkheden!

High Tea
Wist u dat u bij ons ook kan genieten van een High Tea? Prijzen v.a. €18,50 per persoon. Informeer voor meer informatie bij ons team. Ook beschikbaar voor take away

Op 1e Pinksterdag zijn wij gesloten

   
Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten die verleend worden via de website Délifrance Lelystad Noordersluis. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van diensten aan onze kopers.
 2. Wanneer in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘koper’ moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die bij ons een bestelling gemaakt heeft.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

 1. De koper is aan zijn bestelling, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden. Wanneer een koper zijn bestelling wenst te annuleren dient de koper dit tenminste voor 07.30 uur te doen op de dag van afhalen. Na het verstrijken van desbetreffende periode kan de koper verplicht worden de bestelling te betalen.

Artikel 3. Prijzen

 1. Onze prijzen zijn netto prijzen.
 2. Wij behouden ons het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen aan de koper in rekening te brengen.

Artikel 4. Afhaal-bezorgtermijnen

 1. De door u aangegeven afhaaltijd gaat in op het moment dat de bestelling bevestigd wordt. Wanneer de afhaaltijd met ten minste 30 minuten verstreken is, kunnen wij extra kosten in rekening brengen.
 2. De koper is gehouden het bestelde binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd het overeengekomen bedrag geheel te vorderen.
 3. Bij het bestellen ontvangt u een tijdsblok waarbinnen de bestelling kan worden bezorgd. Dit tijdsblok is een indicatie en er kan geen enkel recht aan worden ontleend. Délifrance Lelystad Noordersluis zal zich ten alle tijden inspannen om binnen het gewenste tijdsblok te bezorgen.
 4. Indien er op een specifiek gewenst tijdstip bezorgd moet worden, dient dit vooraf duidelijk te worden aangegeven.
 5. De koper dient uiterlijk 1 uur voor het gewenste levertijdblok de bestelling door te geven.

Artikel 5. Persoonsgegevens

 1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft.
 2. Wij zullen uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk behandelen, tenzij anders overeengekomen is.
 3. Délifrance Lelystad Noordersluis zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals met de koper in de overeenkomst is overeengekomen en draagt zorg voor de naleving van de toepasselijke wet-en regelgeving tot bescherming van de privacy en veiligheid. Daarbij zal deze verwerking in overeenstemming zijn met de Wet bescherming persoonsgegevens, AVG.

Artikel 6. Klachtenregeling

 1. Délifrance Lelystad Noorderlsuis beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig de klachtenprocedure.
 2. Klachten van de koper, die betrekking hebben op de gekochte producten, moeten door de koper uiterlijk op de dag van afhalen/bezorgen schriftelijk worden gedaan.
 3. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens Délifrance Lelystad Noordersluis, betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde producten vervalt indien:
 4. De gebreken niet binnen de gestelde termijn onder onze aandacht worden gebracht.
 5. De koper ons geen/onvoldoende bewijsmateriaal verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht.

Artikel 7. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting, per pinbetaling ter plaatse of bij aflevering van de producten.
 2. Wanneer overeengekomen, dient koper de maandelijks te ontvangen totaal factuur, van de bestellingen (in de afgelopen maand, ), binnen 7 dagen na de factuurdatum te voldoen.
  ​Algemene voorwaarden van Délifrance Lelystad Noordersluis zijn hierbij leidend en hebben voorrang op de algemene voorwaarden van koper.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Tenzij anders bepaald ontstaat aansprakelijkheid van Délifrance Lelystad Noordersluis wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst alleen indien koper Déifrance Lelystad Noordersluis schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld.
 2. Délifrance Lelystad Noordersluis is nooit gehouden tot vergoeding van alle vormen van indirecte schade van koper.
 3. De totale aansprakelijkheid van Délifrance Lelystad Noordersluis jegens koper, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot een vergoeding van de directe schade.

Artikel 9. Overmacht

 1. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 2. Onder overmacht wordt ook verstaan vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, storingen in ons bedrijf die ervoor zorgen dat wij niet behoorlijk of tijdig onze verplichtingen na kunnen komen. Artikel 10. Toepasselijk recht Op deze overeenkomst en alle eventuele aanvullingen is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. Geschillenbeslechting

 1. Alle geschillen van welke aard ook, verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichtte leveringen, worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.
Inloggen       Copyright bij Délifrance Lelystad